Aktualu jaunimui

Tas saldus žolės dūmas..

TAS SALDUS ŽOLĖS DŪMAS Et…kam vartoti alkoholį, kuris skleidžia nemalonų kvapą, jei kur kas “gardesnis” kanapės dūmas? Toks nekaltas žolės manifestas visame pasaulyje, toks šiuolaikiškas, su ekologiška priedanga, juk tai tik žolė – augalinis produktas. O bet tačiau…tai pirmas žingsnis link stiprensių narkotikų.. Kanabinoidai – kas tai? Kanabinoidai yra sudėtinė kanapės augalo dalis. Yra trys kanabinoidų tipai, kuriuos žmonės naudoja: pramoniniai, medicininiai ir sintetiniai. Pavartojus tam tikrų kanabinoidų, poveikis jaučiamas skirtingai, priklausomai nuo vartojimo būdo. Pavyzdžiui rūkant ar garinant poveikis gali būti jaučiamas vos per keletą minučių. Tuo tarpu kramtant, valgant gali užtrukti nuo pusvalandžio iki keletos valandų. Priklausomai nuo kokio tipo kanabinoidų turinčius preparatus vartosite, poveikis taip pat skirsis. Vieni kanabinoidai yra psichoaktyvūs, tokie kaip THC – sukeliantys: euforiją, spontanišką juoką, didina apetitą, sausina burną. Kitas tipas yra psichoaktyvaus poveikio nesuteikiantys kanabinoidai, tokie kaip CBD, CBG. Štai čia ir glūdi esminis skirtumas, kad vieni naudojami pramogai, siekiant panašaus poveikio, kaip alkoholis ir kitos psichoaktyvios medžiagos. Tačiau būtina žinoti, kad psichoaktyvių kanabinoidų vartojimas gali būti pavojingas, jei žmogus (jaunuolis) turi psichinės sveikatos sutrikimų, širdies problemų, vartojamas su alkoholiu ar kitais ypač stimuliuojančiais narkotikais. Kanapės – „ant bangos“ jaunimo tarpe, moksliškai įrodyta, kad jos kelia priklausomybę arba tampa pirmu nekaltu daigu vartoti stipresnes narkotines medžiagas, tačiau Lietuvoje kai kurie politikai (polininės partijos) nemato nieko blogo, priešingai – stengiasi keisti įstatymus bei galimybę dekriminalizuoti minimalų kanapių kiekio disponavimą ir legalų jų vartojimą. Kai visas pasaulis siekia įvairiais būdais mažinti vartojimo populiarumą, Lietuvoje pasisakoma UŽ.. Atliktas tyrimas „Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo Europos mokyklose (ESPAD)“ (2019 m.) atskleidė, jog Lietuvoje beveik penktadalis (19,6 proc.) 15-16 metų paauglių yra bent kartą išbandę šį narkotiką. Kanapės veikia žmogaus smegenų centrus, atsakingus už motyvaciją, elgesį, atmintį. Todėl žolės dūme paskendusios paauglystės padariniai gali būti juntami visą gyvenimą. Anot ekstremalių situacijų centro Apsinuodijimų skyriaus informacijos biuro vedėjos, toksikologės Laimos Gruzdytės „...ne kiekvienas, kuris rūko žolę, iš tiesų tik žolę ir rūko. Didžioji dalis žolės, ypač tokioje šalyje kaip Lietuva, yra papildomai nupurkšta sintetiniais kanabinoidais, tam, kad būtų sustiprintas jos poveikis“. Jos teigimu, tokiu atveju išauga kanapių toksiškumas ir neigiamas poveikis organizmui. Ir net jei rūkantysis yra visiškai tikras, jog įsigijo 100 proc. natūralios kanapės, šis narkotikas būna apdorotas įvairiais pesticidais, priešgrybeliniais preparatais. Visa tai surūkoma, „..vartojant žolę iki 21-erių metų, kai smegenys dar formuojasi, ji tikrai veikia psichiką. Kuo gausiau ir kuo anksčiau pradedama vartoti – tuo didesni ir liekamieji reiškiniai. Pavyzdžiui, mediciniškai įrodytas ryšys tarp šizofrenijos vystymosi ir žolės rūkymo. Ją rūkantiems šizofrenija vystosi 6 kartus dažniau, ji gali atsirasti jaunesniame amžiuje. Jei asmuo mokosi, jam tampa sudėtinga įsisavinti informaciją, šis poveikis gali tęstis iki savaitės po narkotiko vartojimo. Kanapių mėgėjai prasčiau mokosi, kartais nebaigia mokyklos – vėliau tai lemia nenusisekusią karjerą, mažą atlygį ir sudėtingus santykius su artimaisiais“. Ar dar reikia tęsti psichiką žalojantį sąrašą faktų, kurie daro didžiulę įtaką jauno žmogaus sveikatai, socialiniam gyvenimui, santykiams su artimaisiais ir aplinka bei kelia psichologinę ir fizinę priklausomybę? Jaunuoli, pagalvok, ar tikrai verta?

--------------------------------

Well...why use alcohol, which emits an unpleasant smell, if cannabis smoke is much "tastier"? Such an innocent manifestation of grass all over the world, so modern, with an ecological cover, after all, it is only grass - a plant product. And yet...this is the first step towards stronger drugs.. Cannabinoids - What are they? Cannabinoids are a component of the hemp plant. There are three types of cannabinoids that people use: industrial, medical, and synthetic. Certain cannabinoids have different effects depending on the route of administration. For example, when smoking or vaping, the effect can be felt in just a few minutes. Meanwhile, chewing, eating can take from half an hour to several hours. Depending on the type of cannabinoids you take, the effects will also vary. Some cannabinoids are psychoactive, such as THC - causing: euphoria, spontaneous laughter, increased appetite, dry mouth. Another type is non-psychoactive cannabinoids such as CBD, CBG. Herein lies the fundamental difference that some are used recreationally to achieve similar effects as alcohol and other psychoactive substances. However, it is necessary to know that the use of psychoactive cannabinoids can be dangerous if a person (a young person) has mental health disorders, heart problems, is used with alcohol or other highly stimulating drugs. Cannabis is "on the wave" among young people, it has been scientifically proven that it causes addiction or becomes the first innocent sprout to use stronger narcotic substances, but in Lithuania some politicians (political parties) do not see anything wrong, on the contrary - they are trying to change the laws and the possibility of decriminalizing the minimum amount of cannabis their disposal and legal use. When the whole world is trying to reduce the popularity of consumption in various ways, Lithuania stands FOR.. The conducted study "Alcohol and other drug research in European schools (ESPAD)" (2019) revealed that almost a fifth (19.6%) of 15-16-year-old teenagers in Lithuania have tried this drug at least once. Cannabis affects the human brain centers responsible for motivation, behavior and memory. Therefore, the effects of adolescence drowned in weed smoke can be felt for a lifetime. According to toxicologist Laima Gruzdytė, head of the information office of the Poisoning Department of the Emergency Situations Center, "...not everyone who smokes weed really only smokes weed. Most of the grass, especially in a country like Lithuania, is additionally sprayed with synthetic cannabinoids to enhance its effect." According to her, in this case, the toxicity and negative effects of cannabis on the body increase. And even if the smoker is absolutely sure that he has purchased 100% natural hemp, this drug is treated with various pesticides, antifungal agents. All of this is smoked, “..using weed before the age of 21, when the brain is still forming, really affects the psyche. The more abundant and the earlier the use is started, the greater the residual effects. For example, there is a medically proven link between the development of schizophrenia and weed smoking. Schizophrenia develops 6 times more often in smokers, and it can appear at a younger age. If a person is learning, it becomes difficult for him to absorb information, this effect can last up to a week after taking the drug. Cannabis users do worse in school, sometimes don't finish school, which later leads to unsuccessful careers, low pay and difficult relationships with loved ones." Is there still a need to continue the mind-damaging list of facts that have a huge impact on a young person's health, social life, relationships with loved ones and the environment, and cause psychological and physical dependence? Young man, think about it, is it really worth it?

Jaunimo mokymai tema: "Lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuotas nėštumas"

2022-09-22 (ketvirtadienį) įvyko paskutinieji Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įgyvendinamo projekto “Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse” jaunimo mokymai. Šį kartą tema “Lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuotas nėštumas”. Pirmas įspūdis, kad tai “nejauki”, gėdinga, “nepatogi” tema – apgaulingas, nes iš Vilniaus atvykusi VŠĮ “Įvairovės ir edukacijos namai” lektorė Lina Januškevičiūtė šios temos turinį įvaldžiusi profesionaliai. Atidus požiūris į jaunuolį, jo nuomonę sukūrė saugią aplinką dalintis tuom, kuom gyvena jaunimas. Apie draugystę, jos puoselėjimą, asmenines savybes padedančias kurti saugius, ne toksiškus, santykius, apie vertybes, kuriomis grindžiami tarpusavio santykiai (ištikimybė, atvirumas, užuojauta ir t.t.) ir apie tai, jog draugystė gali peraugti į romantinę draugystę. Mažeikių Gabijos ir Merkelio Račkausko gimnazistai – visi dalyvausieji buvo įtraukti į šių mokymų atvirą diskusiją, pagilino žinias apie saugius ir nesaugius santykius, kurie gali turėti galimai neigiamų pasekmių: lytiškai plintančių ligų, neplanuotą nėštumą arba priešingai - pasitikėjimu, nuoširdumu bei išklausymu puoselėjamus santykius.

2022 03 01 Pirmąją kalendorinio pavasario dieną, Mažeikių jaunimas (Viekšnių gimnazistai, Gabijos gimnazistai, Telšių jaunimo užimtumo Mažeikių skyriaus jaunimas) klausėsi jautrios temos mokymų:

"Savižudybių ir savižalos prevencija"

Mažeikiuose diegiamas algoritmas (mokymai) finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektą: "Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse".

Tai nepaskutiniai jaunimui aktualūs mokymai. Jų bus ir daugiau. Asmenine patirtimi bei mokslu pagrįstomis žiniomis dalijosi lektorė iš Vilniaus - Gintarė Razulevičiūtė.

Supervizija Mažeikiuose

Rugsėjo 23d.

Mokymai jaunimui Židikai
"Depresijos prevencijos algoritmas"

Gruodžio 21 d.